9 marca 2022 natalia

Informacja dotycząca Opieki Wytchnieniowej w soboty- EDYCJA 2022

Stowarzyszenie Przedsiębiorczości i Rehabilitacji realizuje zadania ?Opieka Wytchnieniowa w soboty edycja 2022? dla dorosłych osób, które na co dzień potrzebują stałej opieki drugiej osoby tj. ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji z wyłączeniem osób ze spektrum autyzmu oraz osób wymagających opieki medycznej. Opiekunowie osób z niepełnosprawnością mogą nieodpłatnie skorzystać z tej formy pomocy.
W okresie marzec-grudzień 2022r. z wyłączeniem miesiąca sierpnia odbędzie się 9 dyżurów, (raz w miesiącu) zapewnienia opieki dla dorosłych osób z niepełnosprawnością w placówce Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Reja 34 B w godz. 8.00-18.00.
W trakcie jednego dyżuru możliwe będzie świadczenie usługi dla 9 osób. Wsparcie będzie świadczone na podstawie skierowania wystawionego przez pracownika socjalnego.
Aby uzyskać skierowanie należy przedłożyć pracownikowi socjalnemu: Kartę zgłoszenia, Klauzulę informacyjną, oraz Kopię orzeczenia o niepełnosprawności opcjonalnie Kartę oceny stanu osoby niepełnosprawnej wg skali FIM uzupełnioną przez lekarza rodzinnego/ lekarza rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeutę/pielęgniarkę (dokument nie jest obowiązkowy, jednakże przedstawienie go przez uczestnika z wynikiem od 18 do 75 punktów, w przypadku dużej liczby zgłoszeń, uprawnia uczestnika do skorzystania z usług w pierwszej kolejności).
W trakcie dyżurów dla uczestników będzie zapewnione wyżywienie tj. II śniadanie oraz obiad. W ramach zajęć będą prowadzone elementy treningu funkcjonowania w codziennym życiu, treningu umiejętności społecznych, trening komunikacji MAKATON, zajęcia z psychologiem, oraz będą realizowane działania mające na celu podnoszenie aktywności, umiejętności i sprawności osób z niepełnosprawnościami.
Kandydaci (opiekunowie, rodzice) powinni zgłosić się osobiście lub telefonicznie do koordynatora zadania, najlepiej dwa tygodnie przed dyżurem, w którym chcieliby uczestniczyć. Następnie należy skontaktować się z pracownikiem socjalnym w celu wydania skierowania.
W przypadku zdarzeń losowych kandydaci będą mogli zgłaszać się na kilka dni lub w dzień dyżuru ze skierowaniem, ale ich przyjęcie będzie uzależnione od dostępności miejsc.
Z koordynatorem zadania można spotkać się w Środowiskowym Dom Samopomocy ul. Reja 34 B, Gdańsk od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00 tel: 531 338 744. Na potrzeby realizacji zadania będzie możliwe spotkanie z koordynatorem po godzinie 15.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
Dodatkowych informacji udziela koordynator zadania Natalia Zaleska pod numerem telefonu 531138138.

Wstępny harmonogram dyżurów:
12 marzec 2022
02 kwiecień 2022
14 maj 2022
4 czerwiec 2022
2 lipiec 2022
10 wrzesień 2022
08 październik 2022
05 listopad 2022
03 grudzień 2022